Ev. Kirche Affaltrach 28. Oktober 2012 Sulmtaler Woche:

 

 

Ev. Kirche Affaltrach 28. Oktober 2012 Sulmtal.de:

 

Ev. Kirche Forchtenberg 18.Dezember 2011 Hohenloher Zeitung:

 

 

Ev. Kirche Forchtenberg 18.Dezember 2011 Echo: